Freiheit Neunkirchen 1

 Schütze LG Alter Ringe
Christine Poß   Christine Poß (55) 2.048
Stefan Poß   Stefan Poß (28) 355
Thomas Jahreis   Thomas Jahreis - 1.775
Andreas Weidner   Andreas Weidner (42) 2.146
Denis Weidner   Denis Weidner (18) 2.242
insgesamt 8.566